Tavia' s
           Special
...2011年「楊怡生日祝福」送簽名相...
...2009年Doctor's Concept掛牆廣告...
...2009年書展明報灘位售賣相片...
...2008年Doctor's Concept港鐵及巴士廣告...
...2007年《把握當下.葉青霖三十年》攝影集...
...2007年《楊怡與FANS掀風暴BBQ聚會》獨家楊怡親筆簽名相...
...2007年書展明報灘位售賣相片...
...20070310阿怡新加坡宣傳簽名照片...
...2005年TY.com玩遊戲送阿怡獨家親筆簽名相
...2005年書展博益灘位海報...
...2003年TY獨家楊怡影像簽名相...
...O'slee銷售櫃...
...無線新星點將錄的阿怡新加坡宣傳照片...
...馬來西亞沙巴KK影碟出租楊怡劇集宣傳海報...
...《7纖燃》在萬寧的廣告板...